Direcția de Asistență Socială Oradea cu sediul în Oradea, str. Primăriei nr.42, organizează concurs pentru ocuparea unor posturi contractuale de execuție vacante din cadrul instituției, în perioada 10.09.2019-16.09.2019, astfel:

CREŞA NR.2 (str. Grădinarilor nr.8) – INFIRMIERĂ 1 post
CREŞA NR.3 (str. Călugăreni nr.8/A) – INFIRMIERĂ 1 post
CREŞA NR.6 (str. Aluminei nr.100) – INFIRMIERĂ 1 post
CREŞA NR.9 (str. Poienței nr.2/A parter ) – EDUCATOR S 1 post
CREŞA NR.12 (str. Poienței nr.2/A etaj) – EDUCATOR S 1 post
– INFIRMIERĂ 1 post
CREŞA NR.14 (str.Iuliu Maniu nr.46) – INFIRMIERĂ 1 post

Concursul se va desfăşura la sediul Direcției de Asistență Socială Oradea, str.Primăriei, nr.42:

PROBA SCRISĂ: 10.09.2019 ora 10°°
Prin proba scrisă se testează cunoștințele teoretice necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul.

PROBA INTERVIU: 16.09.2019 ora 10°°
În cadrul interviului se testează abilitățile, aptitudinile, motivația candidaților și se realizează conform planului de interviu care va include criteriile de evaluare.

Sunt declarați admiși candidații care au obținut minimum 50 puncte pentru funcțiile contractuale de execuție.

La proba interviu vor participa doar candidații care au fost declarați admiși la proba scrisă.

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat și a mențiunii «admis» sau «respins», prin afișare la sediul și pe pagina de internet a instituției.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă și interviu. Se consideră admiși candidații care au obținut cel mai mare punctaj aferent postului pentru care candidează.

Documentele solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de concurs

Conform art. 6 din H.G. nr.286/2011 cu modificările și completările ulterioare, în vederea înscrierii la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
 cerere de înscriere la concurs;
 copia actului de identitate;
 copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 curriculum vitae;
 dosar plic.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele solicitate vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

CONDIȚII GENERALE
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.3 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizată.

CONDIȚII SPECIFICE:

EDUCATOR S
• Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specializările: asistență socială, ştiinţe ale educaţiei (pedagogie, psihopedagogie specială, pedagogia învățământului primar și preșcolar) sau psihologie.
• Minimum 6 luni vechime în specialitatea studiilor
• Fără antecedente penale

INFIRMIERĂ M/G
• Studii generale sau medii, atestate cu diplomă de absolvire sau echivalentă
• Absolventă sau în curs de absolvire, a unui curs în domeniul îngrijirii şi dezvoltării copilului mic atestat prin certificat sau adeverinţă
• Vechime minimă în muncă 6 luni
• Fără antecedente penale

Calendar de depunere a dosarelor:
Data limită de depunere a dosarelor: 02.09.2019, ora 15.30
Selecția dosarelor de concurs: 03.09.2019

Calendar de desfășurare a concursului
Data susținerii probei scrise: 10.09.2019, ora 10°°
Data afișării rezultatelor scrise: 11.09.2019
Data susținerii probei interviu: 16.09.2019, ora 10°°
Data afișării rezultatelor probei interviu: 17.09.2019
Data afișării rezultatelor finale ale concursului: 20.09.2019

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

În vederea participării la concurs, candidații depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare, de la data afișării anunțului, respectiv până la data 02.09.2019, ora 15.30°° la secretarul comisiei de concurs din cadrul Serviciului Resurse Umane-Salarizare al Direcției de Asistență Socială Oradea, camera 42, consilier Călin Muţiu, telefon 0259/417945.

Relaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0259/417945 sau pe site-ul oficial al instituţiei (www.daso-oradea.ro).

Bibliografie concurs crese sept 2019
formular inscriere concurs
adeverinta model concurs