Municipiul Oradea anunţă organizarea unei proceduri de selecţie a partenerilor pentru constituirea și gestionarea unui fond local de investiții cu scopul sprijinirii firmelor locale de tip start-up din domeniul IT, acesată procedură fiind o componentă a programului „Realizează-te în Oradea!”.

Fondul de investiții va fi administrat de o societate comercială pe acțiuni înființată de Municipiul Oradea (prin Agenția de Dezvoltare Locală Oradea), împreună cu companii cu experiență în domeniul IT&C.

Capitalul societății va fi format din aportul în numerar al Municipiul Oradea în cuantum de 300.000 euro, la care se va adăuga aportul partenerilor privați (5.000 euro/partener).

Ulterior, prin decizii individuale, partenerii vor putea aporta capital suplimentar în funcție de proiectele ce urmează a fi finanțate prin fondul local de investiții.

În limita posibilității, partenerii vor asigura direct sau prin angajații proprii monitorizarea activității start-up-urilor finanțate.

Contextul în care apare această procedură de selecție

Așa cum se știe, IT-ul este indiscutabil marea vedetă a momentului, atât în România, cât și pe plan internațional. Firmele de profil în căutare permanentă de talente, anunțurile de angajare care domină rubricile site-urilor de specialitate, lansările zilnice de produse ale acestei industrii – toate sunt semne ale unui domeniu vital, în plină ascensiune.

„În plan local, pilonii economiei de astăzi ai Municipiului Oradea sunt reprezentați de comerț, industrie, construcții și transporturi. Aceste sectoare „clasice” de activitate sunt limitate în dezvoltare de infrastructură (terenuri disponibile, asigurarea de utilități) și de forța de muncă existentă pe piață. Dacă în trecut, din analiza trendurilor ne aşteptam ca economia locală să evolueze pe aceleaşi principii extensive, dominate de proiecte industriale și rezidenţiale, în prezent înţelegem că pentru a asigura dezvoltarea economică viitoare trebuie să ne așteptăm și să participăm la transformări structurale. Alături de sectoarele reprezentantive astăzi, trebuie să susținem dezvoltarea serviciilor turistice și cele de IT care pot dinamiza o economie locală sustenabilă”, a precizat directorul economic executiv al direcției Economice din Primăria Oradea, dl. Eduard Florea.

În sectorul IT, Regiunea Nord-Vest a României este dominată de cei doi poli: Cluj-Napoca și Timișoara, cu centre universitare recunoscute pentru numărul mare de absolvenți de profile IT&C și numeroase companii de outsourcing sau de cercetare în acest domeniu.

Conștienți de potențialul acestui domeniu, precum și de rolul pe care IT-ul îl are în toate segmentele de activitate locale, ținând cont de interesul crescut al tinerilor pentru domeniul IT, municipalitatea orădeană își propune să se implice activ în dezvoltarea ecosistemului tech din Oradea, dorind să devină un pol național de dezvoltare în acest domeniu.

Cui ne adresăm?

Partenerii privați trebuie să fie companii cu experiență în domeniul IT&C, dispuse să contribuie la capitalul societății (fondul de investiții) cu suma inițială de 5.000 euro, sumă care se va vărsa la data constituirii societăţii (estimat 30 aprilie 2019) în contul deschis pe numele acesteia.

Criteriul de selecție al partenerilor este bazat pe experiență în administrarea unor companii din domeniul IT&C (vechime, număr de angajați, cifră de afaceri).

Municipiul Oradea își rezervă dreptul de a selecta partenerii în urma analizării cererilor de intenție depuse.

Ce domenii vor putea fi finanțate?

Fondul de investiții va fi destinat susținerii companiilor inovatoare de tehnologie cu potențial ridicat de expansiune, din domenii precum cele ale serviciilor IT și software, securitate cibernetică, inteligență artificială, transformare digitală, soluții IT pentru sănătate, FinTech etc.

Selecția start-up-urilor

Selecția firmelor de start-up va fi făcută de o echipă de specialiști în domeniu, desemnați de acționarii societății administrator al fondului de investiții.

Periodic (trimestrial/semestrial) se vor organiza sesiuni publice de selecție în funcție de sumele disponibile și numărul de start-up-uri selectate până la acel moment.

Condiții privind acordarea finanțării

Condițiile care vor trebui îndeplinite pentru acordarea finanțării sunt următoarele:

– activitatea firmelor finanțate prin fondul de investiții trebuie înregistrată în Municipiul Oradea, iar pentru o perioadă de 5 ani, minim 75% din personalul creativ trebuie să își desfășoare activitatea în Oradea/Zona Metropolitană Oradea (software developeri/arhitecți, designeri, product și project manageri);
– sprijinul financiar va fi acordat sub forma aportului în numerar la capitalul social al societății start-up;
– societatea administrator va deveni acționar în cadrul strart-up-urilor;
– Activitatea fiecărui start-up va fi monitorizată de un tutore desemnat de board-ul societății administrator al fondului de investiții, care:
o va asigura asistență tehnică în activitatea start-up-ului;
o va monitoriza modul de cheltuire a sumelor alocate.

Calendar estimat al procedurii de selecţie

Calendarul estimat al procedurii de selecţie a partenerilor pentru constituirea și gestionarea unui fond local de investiții cu scopul sprijinirii firmelor locale de tip start-up din domeniul IT este următorul:
– 15 aprilie 2019 – Depunerea intențiilor partenerilor
– 20 aprilie 2019 – Selectarea partenerilor
– 30 aprilie 2019 – Aprobarea în Consiliul Local a listei partenerilor și acordul de principiu privind constituirea societății
– 31 mai 2019 – Definitivarea actului constitutiv și a statutului
– 30 iunie 2019 – Constituirea societății
– Iulie 2019 – Organizarea primei etape de selecție a start-up-urilor

Entitățile interesate de parteneriatul propus prin prezentul anunț de intenție vor transmite prin poștă sau vor depune direct la sediul Primăriei Municipiului Oradea, Piața Unirii, nr. 1 – Sala Ghișeelor, până la data de 15 aprilie 2019 inclusiv, ora 12.00, cu mențiunea: „Pentru selecția de parteneri în programul „Realizează-te în Oradea!”, o scrisoare de intenție în care să prezinte experiența proprie și modul în care doresc să se implice în proiect, cuprinzând obligatoriu referiri la:
– obiectul de activitate a societății, cu mentiunea că este din domeniul IT&C
– vechimea societății (minim 2 ani)
– număr de angajați
– cifră de afaceri pe ultimii 2 ani
– faptul că nu înregistrează datorii față de bugetul de stat și cel local
– angajamentul de a contribui la capitalul societății (fondul de investiții) cu suma inițială de 5.000 euro sub forma unei declarații pe proprie răspundere sub semnătură private.

Programul de măsuri „Realizează-te în Oradea!”

Pornind de la acest obiectiv al municipalitalității orădeane care își propune să se implice activ în dezvoltarea ecosistemului tech din Oradea, dorind să devină un pol național de dezvoltare în acest domeniu, autoritatea locală, alături de reprezentanții firmelor locale din domeniul IT au elaborat un program de măsuri intitulat „Realizează-te în Oradea!”, care va crește gradul de interacțiune dintre municipalitate, liceele orădene, universitate și firmele orădene consacrate din domeniul IT, oferind o șansă reală tinerilor pasionați de a rămâne sau (re)veni în Oradea.

Pachetul de măsuri propus în acest sens cuprinde:
– Constituirea unui fond de investiții pentru susținerea start-up-urilor orădene din domeniul IT
– Reducerea impozitului pe proprietate pentru spațiile utilizate de companii din domeniul IT
– Susținerea financiară a studenților înscriși la universitățile din Oradea, specializări axate pe un curriculum din domeniul IT (suportarea din bugetul local a cheltuielilor de cazare și masă)
– Organizarea de întâlniri cu participarea elevilor din ciclul liceal și a reprezentanților firmelor de IT locale
– Încurajarea elevilor de la liceele orădene de a alege să se înscrie la facultățile cu specializare din domeniul IT din cadrul universităților din Oradea (stimularea elevilor din clasele XI și XII prin oferirea de burse școlare)

Obiectivele urmărite prin programul „Realizează-te în Oradea!”

Programul „Realizează-te în Oradea!” urmărește următoarele obiective:
– dezvoltarea potențialului creator al tinerilor din liceele și facultățile orădene, astfel încât aceștia să devină viitori specialiști calificați în domeniul IT și să contribuie la dezvoltarea ecosistemului tech din Oradea,
– dezvoltarea și creșterea competitivității în ecosistemul tech local
– creșterea atractivității facultăților din domeniul IT din cadrul universităților din Oradea și conectarea ofertei acestora la cererea societăților/companiilor de profil care pot oferi un parcurs profesional, o carieră în acest domeniu
– creșterea competitivității sectorului tehnologiei comunicațiilor și informației în cadrul polilor de dezvoltare a ecosistemului tech din Regiunea Nord -Vest, astfel încât Municipiul Oradea să devină un pol important de business în cadrul acestui domeniu
– sprijinirea antreprenoriatului și a IMM-urilor din domeniul tehnologiei informațiilor și comunicațiilor
– sprijinirea start-up-urilor locale în domeniul IT dintr-un fond de investiții administrat de Municipiul Oradea și principalele firme locale din domeniul IT.